Mặt bằng căn hộ 08, 10, 12 và 14 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 08, 10, 12 và 14 tầng 4 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 08, 10, 12 và 14 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower