Mặt bằng G3 Green Bay mễ Trì tầng 35 - 40

Mặt bằng G3 Green Bay mễ Trì tầng 35 – 40