Mặt bằng G3 Green Bay mễ Trì tầng 3 - 35

Mặt bằng G3 Green Bay mễ Trì tầng 3 – 35