Mặt bằng căn 02 toà Asahi Tower – dự án Hinode City

Mặt bằng căn 02 toà Asahi Tower - dự án Hinode City

Mặt bằng căn 02 toà Asahi Tower – dự án Hinode City