Mặt bằng căn 01 toà Asahi Tower – dự án Hinode City

Mặt bằng căn 01 toà Asahi Tower - dự án Hinode City

Mặt bằng căn 01 toà Asahi Tower – dự án Hinode City