Mặt bằng căn hộ 04 tầng 4 – 23 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 04 tầng 4 - 23 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 04 tầng 4 – 23 toà Sachi Tower