Mặt bằng căn hộ 03, 05, 07 tầng 5 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 03, 05, 07 tầng 5 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 03, 05, 07 tầng 5 – 24 toà Sachi Tower