Mặt bằng căn hộ 02 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 02 tầng 4 - 24 toà Sachi Tower

Mặt bằng căn hộ 02 tầng 4 – 24 toà Sachi Tower