mat-bang-r2b-royal-city

Mặt bằng sảnh B toà R2 Royal City từ căn 16 đến 30.

Mặt bằng sảnh B toà R2 Royal City từ căn 16 đến 30.