Mặt bằng tầng 24 toà ASAHI TOWER

Mặt bằng tầng 24 toà ASAHI TOWER

Mặt bằng tầng 24 toà ASAHI TOWER