pk2-royal-city-r1-3-ngu-135m2

Phòng ngủ 2 - Royal City R1 136m2 Không đồ.

Phòng ngủ 2 – Royal City R1 136m2 Không đồ.