R11102002065 – Copy

Hình ảnh căn hộ nhìn từ hướng cửa ra vào

Hình ảnh căn hộ nhìn từ hướng cửa ra vào