Các ký tự đặc biệt trong Google Ads

☝☝

ví dụ:

Đánh giá bài viết!